Дарчук Тетяна Володимирівна

«Виховання великого, доброго серця – це образно кажучи, турбота про ту гілку,на якій зеленіють пишні паростки людяності, гуманності»

Василь Сухомлинський

Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір, зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти. Головна мета дошкільної освіти – створити сприятливі умови для становлення особистостей дітей, забезпечити їх збалансований розвиток, сформувати життєву компетентність, розвинути ціннісне ставлення до себе, людей, природи, культури.

Нинішню державну політику в галузі освіти спрямовано на реформування галузі дошкільної освіти. Це вимога часу, реалії життя. Вона орієнтована на потреби ХХІ ст. і її тенденції відповідають інтересам розвитку людини. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад, Базовий компонент дошкільної освіти, Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"» за загальною редакцією О.В.Низковської чітко визначили, що в умовах оновлення суспільства, відродження національної культури, орієнтація на всебічний розвиток особистості є світоглядною засадою сучасного виховання та освіти. Програми спрямовані на впровадження цивілізованої системи дошкільної освіти, центром якої є розвиток компетентної особистості, здатної жити у правовому, демократичному, гуманістичному суспільстві.

Базовий компонент дошкільної освіти поставив перед педагогами завдання: «Організовуючи життєдіяльність та освіту дошкільника, педагогові слід поступово звільнятися від звички сприймати знання та вміння як основну мету виховання і навчання, більше орієнтуватися на пріоритет розвитку особистості, формування дитячого світогляду, елементарної системи цінностей…»

Тому перед педагогами-дошкільниками стоїть завдання готувати активних членів суспільства, які зможуть вирішувати життєві проблеми, самостійно мислити. Виникає потреба виховання за таким напрямом, який об’єднав би увагу до дитини та її психічний розвиток, ставлення до періоду дитинства, як до повноцінного життя, прагнення будувати навчально-виховну роботу на природничих засадах, індивідуальних здібностях, саморозвитку, трудової діяльності а також виховання з таким підходом до дитини, що потребувало б живого слова, пізнання прекрасного, уяви, мислення, міркування, всебічної діяльності, які випливають з інтересів і бажань кожної дитини. Тож зрозуміло, що ставлення педагога до своєї діяльності є однією з найважливіших якостей людини нового типу, яка прагне створити «нове» в освіті. Ця проблема актуальна, бо йдеться про відповідальність за формування потенціалу нації. Пріоритетом педагогічної діяльності має стати екологія особистості дошкільника. Педагоги покликані захищати дитину від впливу стресових чинників: надмірних навантажень, несправедливих оцінок, приниження гідності тощо.

В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основного ресурсу, що визначає поступальний рух суспільства. Необхідність гуманізації навчально-виховного процесу спонукає вихователів дошкільного навчального закладу оновлювати зміст освіти відповідно до вимог часу, зберігаючи при цьому позитивний досвід та збагачувати його новими прогресивними ідеями. Очевидною є потреба у використанні педагогічних ідей минулого та переосмисленні їх з позицій сучасності, адже в арсеналі минулого знаходиться чимало відкриттів та ідей, справжня актуальність яких стає зрозумілою лише з часом.

Вирішення цих проблем зумовлює звернути увагу на використання творчо-педагогічного досвіду В.О.Сухомлинського у розв’язанні питань сучасного навчально-виховного процесу. Саме його ідеї є яскравим прикладом та надійним підґрунтям формування всебічного розвитку гармонійної особистості в моральному, розумовому, трудовому, фізичному та естетичному вихованні; авторською системою гуманістичних поглядів, що вже стали органічною складовою розвитку сучасної освіти й педагогічної науки в Україні.

Метою роботи Дарчук Тетяни Володимирівни була апробація досвіду В.О.Сухомлинського в роботі з вихованцями задля знаходження шляхів ефективного навчання та виховання, розкриття прихованих резервів розумової активності дітей, підвищення їх самостійності у пізнанні довкілля, здійсненні пошуку оптимальних методів та прийомів, які сприяють кращому опануванню дітьми необхідних знань, умінь та навичок у різних видах діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 205

Коментарi